Workshop Developing Gender Equality Plans: POLICY ANSWERS Capacity Building in Albania

23 February 2023

Eight research-performing (and funding) organisation profit from the training programme developed under the POLICY ANSWERS Capacity Building Programme for Albania in the drafting of their Gender Equality Plan (GEP) for 2023-24 and beyond based on good international (and national) practices and EU requirements. The first workshop of this activity in Tirana takes place on 23 February 2023.

More information about the results and presentations are available here: https://wbc-rti.info/object/news/24077

Agjenda e trajnimit
“Përgatitja dhe zbatimi i Planeve të Barazisë Gjinore në institucionet e arsimit të lartë në Shqipëri”
23.02.2023
Seanca I. Ora 10:00 – 11:15
1. Prezantimi i pjesëmarrësve – 10 minuta
2. Prezantimi i Projektit dhe përvoja e PBGJ në institucionet e arsimit të lartë në Shqipëri– 15 minuta
3. Strategjia e Komisionit Evropian /Shqipërisë për barazinë gjinore dhe buxhetimin gjinor –15 minuta
4. Koncepte të barazisë gjinore dhe buxhetimit gjinor në institucionet e arsimit të lartë – 15 minuta
Pyetje diskutime – 20 minuta

Ora 11:15 – 11:30 Pushim kafeje

Seanca II. Ora 11:30 -12:30
5. Identifikimi i stakeholders dhe angazhimi i tyre / Analiza e konteksit dhe hapat per realizimin e saj- 15 minuta
6. Integrimi Gjinor referuar statistikave për Bashkimin Evropian, mbledhja e të dhënave dhe llogaritja e indekseve – 15 minuta
7. Parashtrimi i planit të aktiviteteve të projektit dhe ndarja e detyrave për trajnimin e ardhshëm -10 minuta
Pyetje diskutime – 20 minuta
Ora 12 :30 – 13:30 Drekë pune
Trajnimi zhvillohet pranë Coolab Tirana, Rruga e ambasadave, Tiranë
https://goo.gl/maps/9Men7Zu7toW7RwSCA


0_Training_Agenda_23_02_2022.pdf

Event type

City

Tirana

Geographical focus:

Thematic domains:

Related posts: