News archive – Last chance to register: Blue Economy / Mission Oceans stakeholders in Albania / POLICY ANSWERS Innovation Management Workshop

POLICY ANSWERS announces the second of 2 workshops on Innovation Management in the Blue Economy to be held in Tirana on May 24th (9.00-16.30) with a focus on Managing risk in innovation and developing innovative organisations and teams.

Learning to innovate and developing a culture of innovation is important for all organisations including SMEs and non-commercial entities. It contributes to regional competitiveness and employee retention. Managing innovation, including the inherent risks, is key to being a good innovator and an innovative organisation.

This workshop looks at how organisations can adopt management tools to evaluate and manage risk as they develop new products and enter new markets; encourage a healthy environment that nurtures innovation and make strategic plans for their growth.

Aimed at: The quadruple helix stakeholders: Enterprise managers, new product development specialists, researchers and entrepreneurs, policy makers and others involved in the Blue Economy / Oceans Mission in Albania

Date: 24th May 2023

Full Agenda at: https://drive.google.com/file/d/1lp2xftKrYkih6wtR9airDFFNGWiXjHn8/view?usp=sharing

Location: Istituto Italiano di Cultura a Tirana Pallati i Kulturës, Sheshi Skenderbej, 1010 Tirana

Trainer: Dr Lisa Cowey MBA (Innovation Expert, Oxford UK)

Language of the workshop: English

Attendance is free but the number of participants is limited. To request a place send an email to L.Cowey@t3i.co.uk with the subject: Blue Economy Workshop 2 and the following information:

Name and Surname:

Organisational affiliation:

Position:

Reason for wishing to attend (max 50 words)


Ne date 24 maj (9.00-16.30) ne Tirane, do te mbahet seminari me temë “Menaxhimi i riskut në inovacion dhe zhvillimin e organizatave dhe ekipeve novatore”!

Të mësuarit për të inovuar dhe zhvillimin e një kulture të inovacionit është i rëndësishëm për të gjitha organizatat, duke përfshirë SME-të dhe subjektet jo-tregtare. Ai kontribuon në konkurrencën rajonale dhe mbajtjen e punonjësve. Menaxhimi i inovacionit, duke përfshirë rreziqet e qenësishme, është çelësi për të qenë një novator i mirë dhe një organizatë inovative.

Ky seminar shqyrton se si organizatat mund të adoptojnë mjetet e menaxhimit për të vlerësuar dhe menaxhuar rrezikun ndërsa zhvillojnë produkte të reja dhe hyjnë në tregje të reja; inkurajimi për një mjedis të shëndetshëm që ushqen inovacionin dhe ndërtimi I planeve strategjike për rritjen e tyre.

Seminari I dedikohet: Themeluesve dhe drejtues NVM & startup-esh, specialistët e zhvillimit të produkteve të reja, sipërmarrës, akademikë dhe politikëbërës.

Data: 24 maj 2023

Axhenda e plotë në: https://drive.google.com/file/d/1lp2xftKrYkih6wtR9airDFFNGWiXjHn8/view?usp=sharing

Vendndodhja: Istituto Italiano di Cultura a Tirana Palace of Culture, Sheshi Skenderbej, 1010 Tirane

Trajner: Dr Lisa Cowey MBA (Eksperte Inovacioni, Oxford MB)

Gjuha e seminarit: Anglisht

Pjesëmarrja është falas por numri i pjesëmarrësve është i kufizuar. Për të rezervuar një vend dërgoni një email në L.Cowey@t3i.co.uk me temën: Workshop 2 dhe informacionin e mëposhtëm:

 Emri dhe mbiemri:

Përkatësia organizative:

Pozicioni:

Arsyeja e dëshirës për të marrë pjesë (maksimumi 50 fjalë)

Geographical focus:

Related posts:

We are always here to talk!

Contact us